sunnuntai 4. huhtikuuta 2021

Jäykkä juridiikka estänyt etupainotteista toimintaa koronakriisissä

”Juridiset muotoseikat ovat Suomessa hidastaneet koronantorjuntaa eli ihmisten hengen ja terveyden suojelua”, kirjoittaa valt. maist. Aaro Toivonen Suomen geopoliittisen seuran verkkosivulla. Toivonen on HUS:n turvallisuus- ja valmiusjohtaja sekä tällä hetkellä koronaan liittyen materiaalisen valmiuden koordinaatioryhmän puheenjohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Reservin kapteeniluutnanttina hän vertaa koronakriisiä hieman sotilaalliseen kriisiin: vuosi sitten alkoi ”talvisota”, kesällä oli välirauha ja nyt on meneillään ”jatkokoronasota”.


Kun Suomi oli sodassa, ei Helsingissä pohdittu juridisia perusteita sille, ammutaanko etulinjassa tykeillä vai pannaanko jalkaväki hyökkäykseen. Toivonen ei tällaista vertausta tee, mutta koronataistelussa tällaiselta on viime aikoina vaikuttanut.

”Nykyinen valmiuslainsäädäntömme uhkaa puskea päätöksentekoa suuntaan, jossa laillisuusvaatimusta kunnioittaen viranomaisten toiminta muuttuu väistämättä reaktiiviseksi sen sijaan, että toiminta voisi samanaikaisesti laillista ja proaktiivista”, kirjoittaa Toivonen.

Tällaisesta on selvästi nyt kysymys. Pahan tartuntataudin torjunnassa on ensiarvoisen tärkeätä ennakoivien toimenpiteiden tekeminen, mutta tämä on ollut hankalaa, sillä valmius- ja häiriötilannelainsäädäntömme ei riittävästi mahdollista etupainotteista toimintaa.

Tilannetta kuvaa viestinnän professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta: "Julkisuudessa selvitellään käskyvallan ja toimivallan rajoja, pykäliä, asetuksia ja ohjeistuksia. Poliitikot, asiantuntijat ja virkamiehet puhuvat mutkikkain lausein juridiikkaa ja kansa seuraa kotikatsomoissa, millainen pykälä systeemin syöveristä putkahtaa."


SANNA MARIN NOUSI
KRIISIJOHTAJAKSI

Toisessa tuoreessa analyysissa yleisen valtio-oppi dosentti Seppo Tiihonen Helsingin yliopistosta käsittelee pääministeri Sanna Marinia kriisijohtajana. Valtiotieteellisen yhdistyksen Politiikka-tiedelehdessä Tiihonen toteaa, että pääministerin ja tasavallan presidentin roolit johtajina limittyvät kaikissa vähänkin suuremmissa kriiseissä toisiinsa. Presidentti on johtava toimija ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, ja pääministeri kantaa vastuun kaikkien lohkojen yleisjohtajuudesta.

”Koronakriisin johtaminen osoittaa, että kriisien uhatessa on ennakoitava toimivaltaisen ministeriön toimivallan ylittävää kriisin johtajuutta.
Tässä Sanna Marin kykeni nousemaan kriisijohtajaksi siitä huolimatta, että lopullista ratkaisua kriisinjohtamismalleihin ei ole vielä löydetty eivätkä toimivaltasuhteet ole olleet selkeät”, kirjoittaa Tiihonen.

Edelleen on kuitenkin lopullisesti ratkaisematta 2000-luvun alun
kiista kriisinjohtamismallista. Tiihosen näkemys on, että tällä hetkellä pääministerin valtuudet siviilikriisinjohtamisessa ovat puutteelliset. Hänen on käytävä pelisäännöistä jatkuvaa neuvonpitoa hallituksen sisällä muiden ministerien kanssa, vaikka pääministerin pitäisi voitava osoittaa kriisitilanteessa selä kokonaisjohtajuutta. Kriisissä ei ole varaa reviirikiistoihin.

”Koronakriisin selvittyä
on valtioneuvoston täsmennettävä kriisinjohtamismallia vahvemmin valtioneuvostotasoisen johtamisen suuntaan. Kriisinjohtamisen valta- ja johtosuhteista ei voida ryhtyä keskustelemaan vasta kriisin sytyttyä”, sanoo Tiihonen.

Aivan toimettomia tämän asian kanssa ei sentään ole oltukaan, kuten Tiihosen katsauksessa käydään kehitystä läpi. Matti Vanhasen ensimmäinen hallitus määritti 2006 tekemässään yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian päivityksessä valtion kriisijohtamismallin. Se oli ensimmäinen selkeä tahdonilmaisu Suomen kriisijohtamisesta. Mallin mukaan valtioneuvostolla ja sen kanslialla on kriisissä johtava asema.

Vanhasen
kakkoshallituksen päätös siviilikriisien johtamismallista joutui uudelleenarvioitavaksi Mari Kiviniemen ja Jyrki Kataisen hallitusten aikana. Valtioneuvoston kanslian roolia kriisijohtamisessa täsmennettiin 2015 määräämällä sen tehtäväksi yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen. Annetut säädökset lisäsivät valtioneuvoston kanslian ja pääministerin vastuuta kriisijohtamisessa. Tilannekeskuksesta annettiin lakitasoinen säädös Juha Sipilän hallituksen aikana 2017.

Sipilä yritti vahvistaa pääministerin asemaa myös valtioneuvoston johtamista ja päätöksentekoa koskevilla säädösmuutoksilla. Hallituksen asiaa selvittämään asettama
Seppo Tiitisen johtama parlamentaarinen työryhmä kuitenkin tyrmäsi ajatuksen pääministerin aseman vahvistamisesta. Tiihonen tekee tästä päätelmän: ”Poliittiset päätöksentekijät kokevat valtioneuvoston uudistamisen pääministerijohtoisen mallin suuntaan rikkovan historiallisesti muotoutuneen kollegiaalisen perinteen pohjalle rakentuneen valtioneuvostomallin. Suomalaisen mallin katsotaan toimivan kohtuullisen hyvin ja sopeutuvan suomalaiseen puoluejärjestelmän. Tutkijat esittävät kuitenkin suosituksia pääministerin aseman vahvistamisesta ja kiinnittävät huomiota Suomesta puuttuvaan vahvaan poikkihallinnolliseen johtajuuteen sekä strategisen kokonaisnäkemyksen ja poikkihallinnollisuuden puutteeseen. Lobbausta tutkineen Anders Blomin (2018) mukaan valtioneuvoston ministeriöpohjainen rakenne ja työskentelytapa ovat myös lobbausta harjoittavien etujärjestöjen intressissä. Ne voivat kohdistaa vaikuttamispyrkimyksensä helposti ministeriöihin, virkamiehiin ja ministerien poliittisiin esikuntiin.”

Res. kaptl. Aaro Toivonen vertaa tilannetta keväällä 2021 kesään 1944: ”Epidemiatilanne on vielä käynnissä. Tiedämme kuinka 1944 ja sitä seuraavina vuosina lopulta kävi. Ensin peräännyimme ylivoimaisen vihollisen edessä, mutta lopulta saavutimme torjuntavoittoja ja saimme rauhan raskain ehdoin. Toivoa siis on, mutta pitäisi löytää poliittista rohkeutta tehdä isoja päätöksiä pikaisesti, jotta saisimme torjunnan onnistumaan jo ennen Viipurin menettämistä. Aika varautumiseen oli loppumassa. Vasta hyvin pitkällisen ja pitkittyneen prosessin seurauksena tartuntatautilain pykälien muutokset saatiin eduskunnassa hyväksytyksi, ja 1.3.2021 valtioneuvosto totesi yhdessä tasavallan presidentin kanssa maassa vallitsevan jälleen valmiuslain mukaiset poikkeusolot. Hieman myöhemmin hallitus esitti eräiden valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönottamisen olevan välttämätöntä epidemiatilanteen hallitsemiseksi.”

kari.naskinen@gmail.com