keskiviikko 3. maaliskuuta 2010

Puoluekokousaloitteet Lahdesta

Demarien 42. puoluekokous järjestetään 27.-29.5. Joensuussa. SDP:n osastot ja jäsenet tekivät kokoukselle kaikkiaan 343 aloitetta. Puoluejärjestöjen ja jäsenten aktiivisuus aloitteiden laadinnassa on ollut taas korkealla tasolla. Aloitteita puoluekokoukselle jätettiin nyt neljänneksi eniten sitten 1960-luvun lopun, josta saakka aloitteita on tilastoitu. Seuraavassa Lahdesta lähteneet aloitteet (sekä ne että puoluehallituksen päätösesitykset huomattavasti lyhennettyinä):

Lahden Läntinen sos.dem. yhdistys:
SDP:n ja sen eri toimijoiden on seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä ja sen jälkeen ohjelmatyössään nostettava esille ja ajettava ympäristökeskusten palauttamista itsenäisiksi aluehallintoviranomaisiksi.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen ja katsoo, että SDP ottaa tavoitteekseen alueellisten ympäristöviranomaisten riippumattomuuden vahvistamisen. Lisäksi puoluekokous edellyttää, että ympäristöministeriö säilytetään itsenäisenä myös tulevissa hallintouudistuksissa.

Lahden Läntinen sos.dem. yhdistys:
Tavallinen kansalainen ei ymmärrä, mitä Valvira tekee. Sen sijaan ymmärrettiin, mitä terveydenhuollon oikeusturvakeskus teki. Kansa ymmärsi myös, mitä asioita lääkelaitos hoiti. Kuka sen sijaan ymmärtää, mikä on Fimea? Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY on yksi kummajainen. Aluehallintovirastokaan ei sano kansalaiselle mitään asioista, joita se hoitaa. Esitämme puoluekokoukselle, että SDP:n eduskuntaryhmä sekä luottamushenkilöt kunnissa ja kuntayhtymissä kiinnittävät laki- ja päätösesitysten käsittelyssä voimakkaasti huomiota varsinkin hallintoyksiköiden nimityksiin ja tehtäviin, jotta ne ovat selkeää ja kansan ymmärrettävää kieltä.
Puoluehallitus:
Aloitteessa kiinnitetään huomiota hallinnon asiakirjojen ja päätösten vaikeaselkoisuuteen ja vaaditaan nykyistä selkeämpää hallintokieltä. Puoluehallitus yhtyy aloitteeseen ja esittää puoluekokoukselle, että asiaan kiinnitetään laajasti huomiota ja edistetään selväsanaisuutta poliittisessa toiminnassa.

Lahden sos.dem. naisyhdistys:
Työttömyys uhkaa yhä useampaa ihmistä, joten on syytä nostaa esille vielä kerran työn jakamisen merkitys työttömyyden torjunnassa. Yhdistys esittää puoluekokoukselle, että SDP ja sen toimijat päätöksenteossa pitävät huolta siitä, että työn jakamista voitaisiin laajentaa tilapäisesti seuraavien 5 vuoden ajaksi. Tällä hetkellä voimassa olevat työnjaon mahdollisuudet taataan jatkossakin työntekijöille.
Puoluehallituksen lausunto:
SDP katsoo, että käytössä oleva lomautusmalli on pääosin toimiva keino irtisanomisten välttämiseksi, mutta näkee hyvänä uusien työn jakamismallien mahdollisuuksien, kuten ns. Kurzarbeit-mallin, käyttöönoton selvittämistä ja ryhtymistä selvityksen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Vuorotteluvapaan käyttöä tulee heikossa työllisyystilanteessa lisätä keventämällä määräaikaisesti sen ehtoja ja ottamalla käyttöön korotettu tuki silloin, kun vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän tilalle palkataan kaksi nuorta työnhakijaa. Myös työttömien työllistymistä ja ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista tukeva osa-aikalisän uudistaminen on toteutettava välittömästi.

Lahden sos.dem. työväenyhdistys:
Yhä useamman työelämä koostuu pätkätöistä, jolloin varsinaisia vuosilomapäiviä ei välttämättä ehdi kertyä riittävästi tai niitä maksetaan lomien pitämisen sijaan rahana. Yhdistys esittää puoluekokoukselle, että SDP vaatii pätkätyöläisten lomapankin perustamista.
Puoluehallituksen lausunto:
Puoluekokous velvoittaa SDP:n eri toimijoiden ottavan epätyyppisissä työsuhteissa työskentelevien oikeusturvan ja sen kehittämisen tasaveroiseksi painopisteeksi vakituisista työsuhteista huolehtimisen rinnalle, sekä toimimaan sen eteen, että työelämässä heikossa asemassa olevilla on nykyistä vahvemmat oikeudet ja ennen kaikkea keinot toteuttaa noita oikeuksia. SDP ajaa vuokratyöntekijöille varallaolokorvauksen kaltaista takuupalkkaa sekä parempaa työsuhdeturvaa, tavoitteenaan taata vuokratyöntekijöille vakituinen työsuhde henkilöstöä vuokraavaan yritykseen. Pätkätyöläisten lomapankki on otettava käyttöön. Päämääränä on, että samankaltaisista työntekotilanteista ansaitsee samalla työmäärällä samat edut ja oikeudet riippumatta työnteon ja työsuhteen muodosta.

Lahden sos.dem. työväenyhdistys:
SDP:n puoluehallitus valmistelee vuoden 2012 puoluekokoukselle ja SDP:n piirijärjestöille esitettäväksi ja edelleen päätettäväksi SDP:n nykyisen piiriorganisaation korvaavan uuden toimintamallin. Tavoitteena tulee olla vahvoihin kaupunkiseutuihin ja ympäröiviin seutukuntiin rakentuva uusi alueellinen toimintaympäristö. Näille alueorganisaatioille tulee puoluetoiminnan kokonaisrahoituksesta varata riittävät toiminnalliset resurssit, henkilöstön, toiminnan ja vaalipiirin alueella toimitettavien vaalien organisoimiseksi. Samalla tulee selvittää, miten uuden ja tehokkaamman alueorganisaation rakentamiseksi voimme siirtää SDP:n ja sen sisarjärjestöjen resursseja alueorganisaatioihin, lähemmäksi äänestäjiä ja puolueen jäsenistöä. Tässä suunnittelussa tulee hyödyntää mm. puoluetoiminnan piirissä olevan henkilöstön vaihtuvuutta, ennakkoluulottomuutta ja etätyön tuomia mahdollisuuksia.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen kehittää puolueen organisaatiota ja edellyttää, että puoluehallitus valmistelee puoluekokoukselle mallin SDP:n uudelleen organisoitumisesta. Tämän toimintamallin rakentamisen yhteydessä tarkastellaan myös resurssien kohdentumista.

Etelä-Lahden sosialidemokraatit:
Esitämme, että puoluekokous edellyttää, että SDP koko organisaatiolla pyrkii parantamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämää; että SDP työskentelee siten, että nuorille laaditaan yhteiskuntatakuu, jossa kotikunnan tulee järjestää nuorelle koulutuspaikka ja koulutuksen jälkeinen työpaikka kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen; että SDP työskentelee siten, että lapsiperheet ja yksinhuoltajaperheet pääsevät köyhyydestä itseään kunnioitettavien ihmisten elintasolle.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous yhtyy vaatimuksiin parantaa lapsiperheiden hyvinvointia ja estää lasten ja nuorten syrjäytymiskehitys. Puoluekokous velvoittaa sosialidemokraattiset päättäjät toimimaan yli hallintosektoreiden siten, että lasten ja nuorten oikeudet hyvään elämään toteutuvat ja he voivat kasvaa turvallisessa ympäristössä ja tuntea aitoa osallisuutta yhteiskunnassa. Puoluekokous ei hyväksy porvarihallituksen toimettomuutta nuorisotyöttömyyden edessä. Puoluekokous katsoo, että nuorten yhteiskuntatakuu on toteutettava ja sitä on edelleen kehitettävä yhä vaikuttavammaksi välineeksi kiinnittää nuoret osaksi yhteiskuntaa ja työelämää.

Etelä-Lahden sosialidemokraatit:
Puoluekokous päätöksillään vaikuttaa kuntien ja valtion päätöksentekoon siten, että ikääntyvien kansalaisten taloudellinen toimeentulo ja hyvinvointi turvataan lain suomin säädöksin ja kuntien päätösten kautta. Erityisesti on huomioitava palvelusetelin antama mahdollisuus käyttää järjestöjen ja säätiöiden palveluja kuntalaisten hyväksi huomioon ottaen kuntien lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden ja valvonnan.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen vaikuttaa ikääntyvien kansalaisten toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Puoluekokous ei hyväksy voimassa olevaa palvelusetelilainsäädäntöä, vaan vaatii palvelusetelin arvon sitomista kunnalliseen asiakasmaksujärjestelmään terveyden tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassamme.

Etelä-Lahden sosialidemokraatit:
Selkeyttä ja ihmisläheisiä päätöksiä koulutuspolitiikkaan [laajan aloitteen otsikko].
Puoluehallituksen hylkäävä lausunto:
Aloitteessa käsitellään laajasti koulutusjarjestelmämme nykyisiä ongelmia sekä erilaisia tapoja näihin ongelmiin vastaamiseksi. Perusopetuksen osalta aloite kiinnittää huomiota opetusresurssien riittävyyteen ja maahanmuuttajien asemaan koulutuksessa. Toisen asteen koulutuksen osalta aloite korostaa mahdollisuutta suorittaa toisen asteen opintoja myös nykyisten oppilaitosrajojen yli. Korkeakoulutuksen osalta aloite korostaa korkeakoulun tiivistä suhdetta alueeseensa ja sen elinkeinoelämään. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon osalta aloite vaatii nykytilanteen parantamista. Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta pitää siinä esitettyjä näkökohtia tärkeinä ja viittaa visioasiakirjaan.

Salpausselän sos.dem. yhdistys: Eläkeindeksin tarkistusajankohta ja määritysperusteet tulee muuttaa ja pieniin eläkkeisiin tulee tehdä selvä tasokorotus tai poistaa verotus kokonaan.
Etelä-Lahden sosialidemokraatit: SDP hyvässä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa ryhtyy lainsäädäntötoimiin 1) pienten työeläkkeitten tason nostamiseksi, 2) työeläkeindeksin parantamiseksi työeläkkeen ostovoiman vähentymisen estämiseksi.
Lahden sos.dem. työväenyhdistyksen jäsen Eino Pasanen: Jo viimein toteutetaan eläkkeiden korjaus. Meitä on noin 1 500 000. Havaitsematta ovat sosialidemokraattien korjausesitykset. Julkaistuissa gallupeissa näkyy luottamuspula.
Puoluehallitus vastaa näihin kolmeen aloitteeseen:
Nykyinen työeläkeindeksi on osa vuonna 2005 tehtyä työeläkeuudistusta, jolla pyrittiin varmistamaan kohtuullinen työeläketurva eri sukupolvien välille ja vahvistamaan työeläkejärjestelmän rahoitusta. Indeksiturvan muuttaminen yksittäisenä toimenpiteenä ilman yhteyttä muuhun sosiaaliturvaan ei ole perusteltua. Työeläketurvassa ja sen rahoituksessa on otettava huomioon myös sukupolvienvälinen oikeudenmukaisuus. Myös kansaneläkkeen riittävä taso on turvattava. Eläkkeiden ja muiden sosiaalietuuksien tasoa on jatkuvasti seurattava. Tarkastelun tulee perustua kokonaisuuden seuraamiseen ja ottaa huomioon muut etuudet kuten asumistuki. Kokonaisuutena on turvattava kohtuullinen elämisen taso.

Eino Pasanen:
Valtion velat ovat olleet lisää kasvaneita. Koska me kansalaiset joudumme viime kädessä niistä vastaamaan, on meillä myös oikeus tietää niiden määrää. Tarvitsemme tiedon niiden määrästä ja sovituista maksuajoista. Näinhän me tiedämme vastaavista henkilökohtaisista lainoistakin. Olemme oikeutettuja tietämään valtion veloista samalla tavoin kuten tiedämme omat henkilökohtaiset vastuumme.
Puoluehallituksen lausunto:
Julkisen talouden tilannetta seurataan ja siitä raportoidaan valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin toimesta. Aloitteessa kiinnitetään huomioita valtion velkaantumiseen taantumassa. Sosialidemokraattien tavoitteena on kestävä julkinen talous, ja puolue on hallitusvastuussa toimiessaan onnistunut tasapainottamaan maan talouden edellisen laman jälkeen ja puolittamaan työttömyyden. Samaan aikaan kasvavien julkisten menojen ja kutistuvien verotulojen aikaan työllisyys heikkenee ja suomalaiset ikääntyvät. Tämä merkitsee sitä, että julkisen talouden tilanne heikkenee entistään. SDP on oppositiopolitiikassaan arvostellut hallituksen toimia: veroja on kevennetty hyväosaisia suosien samaan aikaan kun velkaantuminen on lisääntynyt. SDP on vaatinut, että elvytyspolitiikan keinojen tulisi olla kasvua ja työllisyyttä luovia investointeja eikä veron kevennyksiä, joiden työllistävä ja kasvua luova vaikutus on heikompi.

Eino Pasanen:
Kansalaisten verojenmaksua tulee oikeudenmukaistaa, samoin muita osallemme lankeavia maksuja. Pelkillä tulojen korottamisilla ei voi toteuttaa esittämääni oikaisua. Siksi tulee asiaa korjata erilaisista maksuvelvollisuuksistamme. Liian kauan ovat varakkaimmat kansalaiset saaneet nauttia eduistaan. Valtion velka on vain kasvanut. Pasanen esittää, että puoluekokous tekee aidon sosialidemokraattisen linjauksen mukaisen päätöksen. Kansalaisten verojenmaksua tulee oikeudenmukaistaa, samoin muita osallemme lankeavia maksuja.
Puoluehallitus:
Puolueen veroryhmä on linjannut, että verotuksen progressiota on lisättävä nykyisestä. Maksettavien verojen on määräydyttävä nykyistä voimakkaammin veronmaksukyvyn mukaan. Tavoite voidaan saavuttaa esim. kiristämällä pääomatulojen ja omaisuuksien verotusta. Lähitulevaisuudessa merkittäviä veronalennuksia vaikeuttaa julkisen talouden heikko rahoitusasema. Näin ollen verotuksen euromääräisten rajojen lukkoonlyöminen ei ole nykyisessä taloustilanteessa mahdollista. On kuitenkin selvitettävä, voitaisiinko verotettavan tulon alarajaa nostaa nykyisestä. Esimerkiksi kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen alarajojen yhtenäistämistä voitaisiin selvittää. Maksettavien verojen on nykyistä vahvemmin perustuttava veronmaksukykyyn, mikä edellyttää progressiivisten elementtien lisäämistä. Verotettavan tulon alarajaa on nostettava kunnallisverotuksessa.

Eino Pasanen:
Toivon, että Suomi tekee ehdotuksen Salla-Kuusamo-kolmion vuokraamisesta, ostamisesta tai palauttamisesta. Uskon Venäjän tulevan ymmärtämään palautuksesta olevan hyötyä myös palauttajalle.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Eino Pasanen:
Ulkolaiset ostajatahot ovat saaneet esteettömästi ostaa ja hankkia Suomessa haltuunsa kiinteistö- ja maaomaisuutta. Suomalaisilla ei ole mahdollisuutta vastaavaan hankintaan esim. itärajan takaa. Esitän, että puoluekokouksessa päätetään ryhdyttävän pikaisesti valtiovallan taholta neuvotteluihin tämän oikeudettoman epäkohdan korjaamiseksi.
Puoluehallitus:
Suomen ja Venäjän oikeusministeriöt ovat tehneet yhteistyötä kiinteistöjä koskevissa asioissa vuodesta 2005 alkaen. Venäjän maalain mukaan ulkomaiden kansalaiset eivät voi omistaa kiinteistöjä raja-alueilla eivätkä muilla Venäjän lainsäädännössä erikseen määrätyillä alueilla. Sekä yksityishenkilöiden että liike-elämän kanssakäyminen kehittyy erittäin nopeasti Suomen ja Venäjän välillä. Puoluekokous toteaa, että asiaa tulee selvittää edelleen yhteistyössä Venäjän viranomaisten kanssa.

Eino Pasanen:
Puoluekokous tekee ehdottoman kielteisen päätöksen kaikille terveydenhoidon ja vanhustenhoidon yksityistämisille. Esimerkiksi EK:n esittämä palvelusetelikin on nykyisessä hallitussopimuksessa tarkoitettu pikkusormen antamiseksi houkuttimena pahalle. Näissä asioissa sosialidemokraattien on ryhdistäydyttävä aatteellisesti ja pysyväisesti!
Puoluehallitus:
SDP:n tavoitteena on julkinen terveydenhuolto, joka on kattavaa ja laadukasta, mutta voi käyttää hyödykseen yksityisen ja kolmannen sektorin palveluja palvelujen riittävyyden turvaamiseksi. Oleellista on, että yksityisten palvelujen käyttö perustuu julkisen terveydenhuollon omien asiantuntijoiden päätöksiin ja ohjaukseen. Puoluekokous ei pidä mahdollisena eikä järkevänä ehdottoman kielteistä kantaa yksityisten palvelujen hyödyntämiselle julkisen terveydenhuollon ja vanhustenhoidon täydentäjinä ja hylkää aloitteen.

Eino Pasanen:
Puoluekokous tekee kantaa ottavan selvitysesityksen suomalaiselle tiedemiesyhteisölle. Meidän ei ole terveellistä olla jatkuvasti epätodellisuuteen kuuluvien väitteiden valossa. Mielestäni oli varsin koominen tilaisuus maailman johtajilla Tanskassa. Asioiden käsittely siellä perustui tiedettyihin ja tietämättömiin vääristeltyihin seikkoihin.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous osoittaa tukensa IPCC:n pitkään tekemälle työlle ja keräämälle arvokkaalle tiedolle ilmastonmuutokseen liittyen. Jotta ihmiskunta saa mahdollisimman oikeaa tietoa ilmastonmuutoksen syistä ja mahdollisista seurauksista, on IPCC:n aina kyettävä vastaamaan myös niihin kysymyksiin, jotka haastavat kullakin hetkellä vallalla olevia käsityksiä ilmastonmuutoksen problematiikan monista yksityiskohdista.

Salpausselän sos.dem. yhdistyksen jäsen Pertti Heino:
Monet eläkeläiset, yhdenhuoltajan, yhteishuoltajienperheet ovat köyhyysloukussa sekä jatkuvasti ihmisiä ajautuu ahdistavaan köyhyyteen lisää. Hyvinvointiyhteiskunnan tulee huolehtia riittävästi kaikissa tilanteissa heikommista köyhistä ja syrjäytyneistä muista väliinputoajista. On erittäin tärkeätä, että nämä ryhmät otetaan nykyistä paremmin huomioon kaikilla sektoreilla kehitettäessä yhteiskunnan palveluja ja tulonsiirtoja.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous yhtyy aloitteen vaatimukseen hyvinvointierojen tasaamisesta ja köyhyyden ja syrjäytymisen määrätietoisesta ehkäisemisestä. Puoluekokous toteaa, että niiden tulee olla läpikäyvinä teemoina maan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa ja kaikilla harjoitettavan politiikan osa-alueilla.

Pertti Heino:
Valtiovallan ja kuntien tulee hyvin valmistautua EU:n palvelusopimukseen ja uuden henkilöliikennelain aiheuttamiin muutoksiin sekä haasteisiin. Luontoa et voi ohittaa!
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen lisätä joukkoliikenteen tukea. Perusväylänpitoon raideyhteyksien tukemiseksi tarvitaan lisärahoitusta. Lisäksi henkilö- ja joukkoliikennelakien toimimista on jatkuvasti arvioitava siltä kannalta, kasvaako joukkoliikenteen liikennematkaosuus riittävästi ja ovatko palvelut riittävän kattavasti turvatut. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lipputukijärjestelmän tehoon joukkoliikenteen liikennemuoto-osuuden kasvattamisessa suurilla kaupunkiseuduilla. Toimiva yhdyskuntarakenne on asumisen, toimitilasijoittelun ja liikenteen järjestämisen kokonaisuus. Puoluekokous edellyttää, että nykyistä tiiviimpää ja ilmastoystävällisempää yhdyskuntarakennetta edistetään kaikilla päätöksentekotasoilla ja kiinnitetään erityistä huomiota tehokkaiden joukkoliikenneyhteyksien järjestämiseen työssäkäyntialueilla.

Pertti Heino:
Tarvitsemme useimpiin kaupunkeihin, suurkuntakeskuksiin enemmän harvinaiskielten keskuksia.
Puoluehallituksen päätösesitys:
Puoluekokous yhtyy ajatukseen, että kielten osaaminen on etu kansainvälistyvässä maailmassa. Harvinaisia opetuskieliä voidaan käyttää myös välineenä vähemmän suosittujen koulujen houkuttelevuuden parantamisessa. Korkeakouluja on kannustettava kansainvälistymiseen. Maahanmuuttajien kielen opetukseen on panostettava. Samalla on selvitettävä mahdollisuudet joustaa kielitaitovaatimuksissa.

kari.naskinen@gmail.com