maanantai 1. kesäkuuta 2009

Kinberg ja poliisitutkinta

Kaupungin tarkastuslautakunta on ollut pettynyt siihen, että poliisi ei lähtenyt esitutkintaan kaupunginorkesterin intendentin Tuomas Kinbergin toimista tehtyjen tutkintapyyntöjen perusteella. Kun olen nyt saanut käsiini Päijät-Hämeen poliisilaitoksen asiaa koskevat päätökset, niin jotakin kuitenkin on tutkittu. Rikoskomisario Gunnar Golnickin allekirjoittama tapauspäätös on 8-sivuinen. Näin maallikona tulkitsee niin, että kysymyksessä on ollut esitutkinnan valmistelua koskeva alustava esitutkinta, ja poliisi-laitoksen tapauspäätösasiakirjakin on otsikoitu: "Esitutkinnan päätökset". Asiasta ja sitä koskevasta päätöksestä on myös informoitu Päijät-Hämeen syyttäjänviraston syyttäjää Erkki Karvista.

Tutkintapyynnöt perustuivat epäilyyn siitä, että Kinberg olisi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain vastaisesti hankkinut itselleen taloudellista etua, mistä säädetään rikoslain 40. luvussa, ja rikkonut esteellisyyssäännöksiä. Poliisi mm. suoritti kaikki pankkiryhmät kattaneet pankkitiedustelut Kinbergistä, Saltarello Oy:stä ja Otto Allan Oy:stä, joissa yhtiöissä Kinberg on ollut keskeisenä toimijana. Tutkintapyyntöjen tekijät ovat kaupungin tarkastustoimiston kaupunginreviisori Juhani Tapiola ja yksityinen kansalainen Timo Kurki. Sitten tutkinnan lopputuloksiin tapauspäätöksen sanoin:

1. Kaupunginorkesterin ja Saltarellon sopimus 12.4.2007

Kinberg on ollut esteellinen toimimaan kaikissa asianosaisena olevaan Saltarelloon liittyvissä virkatehtävissä. Sopimuksen ei ole todettu sisältävän kaupungin kannalta vahingollisia tai perusteettomia kohtia eikä Kinbergin toisaalta voida todeta toimineen virkatoimissaan millään tavalla kaupungille vahingollisesti tai väärää hyötyä itselleen tai jollekin muulle taholle tavoitellen. Kinbergin ei myöskään ole todettu laiminlyöneen virkatehtäviään.

Entinen kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti on lausuntonsa mukaan antanut hyväksyntänsä Kinbergin toimille ja kannustanut viemään hanketta eteenpäin. Keväällä 2007 vt. kaupunginjohtajana toiminut Mika Mäkinen on kertonut Kinbergin informoineen häntä Classic Live -hankkeen taustoista. Mäkinen kertoi Kinbergiltä saamaansa informaatiota riittävänä ja Kinbergin toimintaa perusteltuna.

Kinberg on informoinut asiasta toimialajohtaja Maritta Vuorista toukokuusta 2007 alkaen. Toimialajohto kehotti Kinbergiä eroamaan Saltarellon hallituksesta sivutoimi-ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Tarkasteltaessa Kinbergin toimia rikoslain 40. pykälän valossa on pelkkä esteellisyys niin vähäinen, ettei rikoksen tunnusmerkistö täyty.

2. Päijät-Hämeen liiton kehittämisraha

On esitetty epäilyjä siitä, että Päijät-Hämeen liiton avustus (120 000 euroa) kohdentuisi Lahden kaupungin kautta tosiasiallisesti Saltarello Oy:lle ja että Kinberg olisi ollut esteellinen hakemaan tukea kaupungille/orkesterille. Tutkinnassa saadun selvityksen mukaan Saltarellon toiminta on rahoitettu yhtiön Tekesiltä ja TE-keskukselta saamien tukien lisäksi yhtiöön eri tahojen sijoittamilla pääoma-sijoituksilla. Väitteelle, että Saltarello olisi Päijät-Hämeen liiton Classic Live -hankkeelle myöntämän tuen merkittävä käyttäjä, ei löytynyt tukea.

3. Kinbergin autoetu

Kinbergin ollessa asiassa esteellinen on oikeaa päätöksenteko-menettelyä pyritty selvittämään sekä henkilöstötoimistossa että kaupunginlakimiehen kautta. Ensimmäisen viranhaltijapäätöksen autoedusta teki 8.6.2000 silloinen orkesterin hallintopäällikkö Ritva Frisk, minkä jälkeen autoetu jatkui ilman eri päätöksiä. Autoedusta (Toyota Verso) on kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran 10.9.2008 tekemä päätös. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

4. Orkesterin ja mainostoimisto MBE Oy:n sopimus 21.1.2007

Tutkintapyynnössä esitetään, että sopimus on hankintalain vastainen, koska se sisältää sitoumuksen yli 15 000 euron hankintaa. Sopimuksessa orkesteri sitoutui ostamaan MBE:ltä vuoden 2007 aikana palveluja 20 000 euron hintaan. Vastaavasti MBE sitoutui maksamaan orkesterille yhteistyöstä 11 100 euroa. Lisäksi sopimuksessa mainitaan, että orkesterin ostamista suunnittelutöistä vuonna 2007 laskutetaan 90 euroa/tunti 50 000 euroon saakka. Ilmoituksen mukaan kyseessä on hankintalain vastainen kytkykauppa.

Kaupunki ei ole ilmoittanut, että sopimuksesta olisi koitunut sille vahinkoa. Orkesteri on tarkastustoimiston kehotuksen mukaisesti korjannut yhteistyösopimuksen vuoden 2008 osalta siten, että sopimus ei sisällä ostovelvoitetta orkesterille.

Asian selvityksessä ei ole tullut esille mitään sellaisia seikkoja, että olisi syytä epäillä rikoslain 40. luvun mukaista virkarikosta.

5. Kinbergin ulkomaanmatkat

Kinberg oli Saltarello Oy:n korvaamilla ulkomaanmatkoilla 2007-08 19 päivää. Hänen on näiden aikana katsottu toimineen osaksi virkansa hoitamiseen kuuluvalla työajalla, mikä johti varoituksen antamiseen 12.11.2008 ja osittaiseen palkan takaisin perimiseen (1830 euroa) siitä huolimatta, että Kinberg on intendentin virassa kokonaan työaikakorvausten ulkopuolelle jäävä johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija.

Ei ole syytä epäillä Kinbergin saaneen Saltarello Oy - Otto Allan Oy -yhteydestä muuta etua kuin Saltarello Oy:n Otto Allan Oy:lle maksaman korvauksen suoritetusta toimeksiannosta. Ei ole noussut esille mitään sellaista, mikä antaisi syyn epäillä virkarikosta tapahtuneen.

6. Orkesterin levytyssopimukset

Levytyssopimuksia koskevan tutkintapyynnön osalta ei ole esitetty perusteita, joiden vuoksi asiassa olisi syytä epäillä rikosta.

kari.naskinen@gmail.com